Toán Tiếng Anh Thầy Bá Phong

Luyện Thi Toán Tiếng Anh

* Tự học qua tương tác tranh biện

* Đo lường đánh giá từng hoạt động của học sinh

Khơi dậy đam mê Toán học

và hiểu vai trò Toán trong đời sống

Thúc đẩy tư duy

sáng tạo cho trẻ

Cọ xát, đánh giá năng lực

và trao đổi kinh nghiệm